214.686.0044 M-F 9am-5pm CT, Sat (varies)

Yamaha Badge – #YS37 – Seca 750 XJ750 RH, RJ, RL ’82-’83 Gold/Black

$47.50

Yamaha Badge – Reproduction and very, very nice

#YS37 – Seca 750 XJ750 RH, RJ, RL ’82-’83 Gold/Black